תואר שלישי

ניתן ללמוד בתכנית לתארים הבאים לפי הדרישות והתנאים המפורטים להלן:

תואר שלישי (דוקטורט)

1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות

2. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ותרבות

3. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

המסלול המשולב לדוקטורט

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה שסיימו לימודיהם בתכנית לפרשנות ותרבות

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה – 90.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 6 ש"ש ומציאת מנחה עד לתחילת השנה השניה ללימודים.

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש. אם הקורסים הם מתוך התכנית עליהם להשיג ציון עובר ללא צורך בהגשת עבודות. בקורסי בחירה מחוץ לתכנית החובות תלויות במרצה ובקורס.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקויום המחלקתי הכללי עד לסיום שמיעת כל קורסי החובה, וסדנת דוקטורנטים במשך כל שנות הלימוד לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ותרבות

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית לפרשנות ותרבות מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה – 90, וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש

סמינריונים – 1 סמינריון בהיקף של 2 ש"ש

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי עד לסיום שמיעת כל קורסי החובה, וסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית לפרשנות ותרבות במקצועות בריאות הנפש ומקצועות טיפוליים מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה – 90, וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים

קורסי חובה – 6 קורסי חובה בהיקף של 12 ש"ש

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

תלמידי מסלול פרשנות ופסיכואנליזה אשר הצעת המחקר שלהם הוגשה למזכירות, יקבלו ציון עובר על אחד מקורסי הבחירה (חובת נוכחות מבלי להגיש עבודה) ובלבד שקורס זה נלמד בתכנית משנת תשע"ח ואילך.

סמינריונים – 1 סמינריון בהיקף של 2 ש"ש

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי ובקולוקויום פרשנות ופסיכואנליזה עד לסיום שמיעת כל קורסי החובה, וסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

המסלול המשולב לדוקטורט

למי מיועד – תלמידים מצטיינים שלומדים לתואר שני בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות ומעונינים לשלב דוקטורט. תלמידים שימצאו מתאימים לאחר שתי שנות לימוד יוכלו לגשת לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט במהלך השנה השלישית ללימודי התואר השני ללא צורך בכתיבת תיזה או עבודה שוות-ערך לתיזה.  לאחר אישור הצעת המחקר ולאחר שירשמו למסלול המשולב לתואר שלישי, יהפכו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי.

תנאי קבלה – תלמידים הלומדים במסלול לתואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות שהשיגו ממוצע ציונים של 90 בארבעה קורסי חובה וסמינר אחד בשנתם הראשונה לתואר השני (10 ש"ש, ציונים צריכים להתקבל לכל המאוחר עד יום הלימודים האחרון בסמסטר הראשון של השנה השניה, כלומר יש לדאוג להגשה בזמן ולא יאוחר מהיום הראשון של שנת הלימודים השניה) וממוצע כללי של 90 ומעלה בסך כל הקורסים (14 ש״ש) שנלמדו במהלך השנתיים של התואר השני.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – התלמידים ירשמו תחילה לתואר שני עם תיזה. בשנת הלימודים הראשונה ילמדו ארבעה קורסי החובה וסמינריון אחד (10 ש"ש) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. בשנה השניה ילמדו את יתרת הקורסים בהיקף של 4 ש״ש (קורס חובה חמישי וסמינריון שני) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. במהלך שנה זאת יקדישו את זמנם לחשיבה ולהבשלה של כיוון מחקר כולל חיפוש של מנחה מתאים. על התלמידים להגיש את הצעת המחקר לכל המאוחר עד לתום השנה השלישית.

חובות כלליות – קורסים בהיקף 14 ש"ש עד לתום שנת הלימודים השניה בתכנית, הכוללים חמישה קורסי חובה (10 ש״ש) ושני סמינריונים (4 ש״ש). לאחר אישור הצעת המחקר יש לקחת קורסים בהיקף של 6 ש"ש ובהם חובת השתתפות בלבד ללא כתיבת עבודה וללא ציון מספרי (בקורסים שניתנים מחוץ למסגרת התכנית – טיב הציון נתון לשיקול דעת המרצה). כמו כן חלה חובת המשך השתתפות בקולוקוויום המחלקתי והשתתפות בסדנאות לדוקטורנטים החל מן השנה השלישית ללימודים.

הערה – חשוב להקפיד על לוחות הזמנים: ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד (10 ש"ש) חייבים להילקח כבר בשנה הראשונה; סך כל הקורסים בהיקף של 14 ש"ש חייבים להילקח עד סוף השנה השניה ללימודים ויש להשיג ציונים בקורסי השנה הראשונה לכל המאוחר עד היום האחרון של סמסטר א' של השנה השניה ללימודים (כלומר להגיש את המטלות לכל המאוחר עד ליום הראשון של שנת הלימודים השניה), ובכל הקורסים עד לסוף חופשת הקיץ של השנה השניה (התאריך הקובע הוא יום לפני תחילת שנת הלימודים הבאה).

חובות נוספות – נוכחות בקולוקוויום המחלקתי הכללי החל מן השנה הראשונה ללימודים והשתתפות בסדנת דוקטורנטים החל מהשנה הראשונה בתואר השלישי למשך שלוש שנים.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מסוף סמסטר א' של השנה השלישית ללימודים.

הצעת מחקר – יש להגיש הצעת מחקר לדוקטורט עד לתום השנה השלישית ללימודים.

 

קורסי החובה בתכנית

  1. הרמנויטיקה
  2. פרשנות השיח
  3. מבוא לתיאוריות ביקורתיות
  4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
  5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
  6. הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים (חובה למסלול פסיכואנליזה ופרשנות)

מלגות

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר בתואר השני

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר בתואר השני

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני ושלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).

המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ושלישי (ראו בפרק המבוא בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).

 

הרשמה לתואר שלישי