תואר שלישי

ניתן ללמוד בתכנית לתארים הבאים לפי הדרישות והתנאים המפורטים להלן:

תואר שלישי (דוקטורט)

1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות

2. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ותרבות

3. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

המסלול הישיר והמסלול המשולב

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה שסיימו לימודיהם בתכנית לפרשנות ותרבות

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה – 90.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 6 ש"ש ומציאת מנחה עד לתחילת השנה השניה ללימודים.

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש. אם הקורסים הם מתוך התכנית עליהם להשיג ציון עובר ללא צורך בהגשת עבודות. בקורסי בחירה מחוץ לתכנית החובות תלויות במרצה ובקורס.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקויום המחלקתי הכללי עד לסיום שמיעת כל קורסי החובה, וסדנת דוקטורנטים במשך כל שנות הלימוד לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ותרבות

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית לפרשנות ותרבות מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה – 90, וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש

סמינריונים – 1 סמינריון בהיקף של 2 ש"ש

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי עד לסיום שמיעת כל קורסי החובה, וסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית לפרשנות ותרבות במקצועות בריאות הנפש ומקצועות טיפוליים מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה – 90, וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים

קורסי חובה – 6 קורסי חובה בהיקף של 12 ש"ש

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

תלמידי מסלול פרשנות ופסיכואנליזה אשר הצעת המחקר שלהם הוגשה למזכירות, יקבלו ציון עובר על אחד מקורסי הבחירה (חובת נוכחות מבלי להגיש עבודה) ובלבד שקורס זה נלמד בתכנית משנת תשע"ח ואילך.

סמינריונים – 1 סמינריון בהיקף של 2 ש"ש

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי ובקולוקויום פרשנות ופסיכואנליזה עד לסיום שמיעת כל קורסי החובה, וסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

המסלול הישיר והמסלול המשולב לתואר שלישי

למי מיועד – (1) מסלול ישיר - בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה שסיימו לימודיהם בהצטיינות בשנתיים האחרונות בתחום בעל זיקה אקדמית לתחומי העניין בתכנית ומעונינים במסלול מחקרי (2) המסלול המשולב - תלמידים מצטיינים שלומדים לתואר שני בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות ומעונינים לשלב דוקטורט. תלמידים שימצאו מתאימים לאחר שתי שנות לימוד יוכלו לגשת לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט במהלך השנה השלישית ללימודי התואר השני ללא צורך בכתיבת תיזה או עבודה שוות-ערך לתיזה.  לאחר אישור הצעת המחקר ולאחר שירשמו למסלול המשולב לתואר שלישי, יהפכו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי.

תנאי קבלה – (1) למסלול הישיר - תלמידים בעלי תואר ראשון בממוצע ציונים של 90 וראיון קבלה מטעם התכנית (2) למסלול המשולב – תלמידים הלומדים במסלול לתואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות שהשיגו ממוצע ציונים של 90 בכל הקורסים הנדרשים (14 ש"ש) שנלמדו בתוך שנתיים ראשונות בתכנית ושמצאו מנחה לדוקטורט.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – התלמיד ירשם תחילה לתואר שני עם תיזה. עד סוף שנת הלימודים השניה יסיים את מכסת הקורסים הנדרשת (14 ש"ש) בממוצע ציונים של 90 ומעלה. יש להשלים את כל החובות כך שיתקבלו ציונים בכל הקורסים עד חודש מתום סמסטר ב' של שנת הלימודים השניה. כמו כן על התלמיד למצוא מנחה שיסכים להנחות אותו לדוקטורט. על סמך עמידה בתנאים אלה, במהלך השנה השלישית ללימודי תואר שני התלמיד יגיש הצעת מחקר. עם אישור הצעת המחקר הוא יהפוך לתלמיד דוקטורט. במעמדו כדוקטורנט עליו להשלים קורסים בהיקף של 10 ש"ש.

חובות כלליות – קורסים בהיקף 14 ש"ש עד לתום שנת הלימודים השניה בתכנית לפי המתכונת של תואר שני עם תיזה. קורסים בהיקף של 10 ש"ש לאחר אישור הצעת המחקר: סמינריון אחד בהיקף של 2 ש"ש וארבעה קורסי בחירה בהיקף כולל של 8 ש"ש (סה"כ 24 ש"ש). כמו כן – השתתפות בקולוקויום מחלקתי ובסדנאות לדוקטורנטים החל מן השנה השלישית ללימודים.

הערה – חשוב להקפיד על לוחות הזמנים: כל הקורסים בהיקף של 14 ש"ש חייבים להלקח עד סוף השנה השניה ללימודים ויש להשיג ציונים בכולם עד חודש לאחר סיום שנת הלימודים השניה.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי עד לסיום שמיעת כל קורסי החובה, וסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השלישית לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

קורסי החובה בתכנית

  1. הרמנויטיקה
  2. פרשנות השיח
  3. מבוא לתיאוריות ביקורתיות
  4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
  5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
  6. הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים (חובה למסלול פסיכואנליזה ופרשנות)

מלגות

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר בתואר השני

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר בתואר השני

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני ושלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).

המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ושלישי (ראו בפרק המבוא בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).

 

הרשמה לתואר שלישי