המסלול המשולב

להרשמה

המסלול המשולב לדוקטורט


המסלול המשולב לדוקטורט מיועד לתלמידים מצטיינים שלומדים לתואר שני עם תזה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ואשר מעוניינים לשלב דוקטורט במסגרת מסלול מואץ להגשת הצעת המחקר לתואר השלישי. תלמידים המעוניינים להתקבל למסלול המשולב יגישו עבודת תזה קצרה - בסדר גודל של מאמר אקדמי סטנדרטי - שתכניה יכולים לקיים חפיפה עם הצעת המחקר לתואר השלישי, וייבחנו עליה.

במקביל, (לא יאוחר מחצי שנה אחרי הגשת התזה) יגישו הצעת מחקר לתואר שלישי שתאושר בשלב מוקדם של הלימודים. בחינת התזה תכלול את הערכת הצעת המחקר לפי הנהלים המקובלים, ולכן תישקל הוספת שיפוט חיצוני לתזה לפי טיב העניין. לאחר הגשת הצעת המחקר ואישורה, יהפכו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי. 

תנאי קבלה


תלמידים הלומדים במסלול לתואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות שהשיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה בארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד בשנתם הראשונה לתואר השני, סה"כ 20 נ"ז. הציונים צריכים להתקבל לכל המאוחר עד יום הלימודים האחרון בסמסטר הראשון של השנה השניה, כלומר יש לדאוג להגשה בזמן ולא יאוחר מהיום הראשון של שנת הלימודים השניה. הממוצע הכללי צריך להיות 90 ומעלה בסך כל הקורסים 28 נ"ז שנלמדו במהלך השנתיים של התואר השני. בנוסף, נדרש התלמיד להגיש הצעת מחקר לדוקטורט.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט


התלמידים ירשמו בשנה הראשונה לתואר שני ללא תזה (מסיבות מינהליות) ובשנה השנייה  לתואר שני עם תזה.

 בשנת הלימודים הראשונה ילמדו ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד, סה"כ 20 נ"ז וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה.

בשנה השניה ילמדו את יתרת הקורסים בהיקף של 8 נ"ז (קורס חובה חמישי וסמינריון שני) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה.

במהלך שנה זאת יקדישו את זמנם להגשת הצעת מחקר לתזה ולכתיבת התזה, במקביל לחשיבה ולהבשלה של כיוון מחקר כולל חיפוש של מנחה מתאים. על התלמידים להגיש את הצעת המחקר לדוקטורט לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' בשנה השלישית בתואר השני. 

חובות כלליים


קורסים בהיקף 28 נ"ז עד לתום שנת הלימודים השניה בתכנית, הכוללים חמישה קורסי חובה, 20 נ"ז ושני סמינריונים 8 נ"ז. לאחר קבלה לתואר שלישי במסלול המשולב, יש לקחת קורסים בהיקף של 12 נ"ז ובהם חובת השתתפות בלבד ללא כתיבת עבודה וללא ציון מספרי. כמו כן חלה חובת המשך השתתפות בקולוקוויום המחלקתי עד לסיום חובות שמיעת הקורסים (בתואר השני והשלישי) ורישום לסדנאות הדוקטורנטים החל מן השנה השלישית ללימודים בתכנית (בתואר השני או השלישי). 

הערה – חשוב להקפיד על לוחות הזמנים: ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד (20 נ"ז) חייבים להילקח כבר בשנה הראשונה; סך כל הקורסים בהיקף של 28 נ"ז חייבים להילקח עד סוף השנה השניה ללימודים ויש להשיג ציונים בקורסי השנה הראשונה לכל המאוחר עד היום האחרון של סמסטר א' של השנה השניה ללימודים (כלומר להגיש את המטלות לכל המאוחר עד ליום הראשון של שנת הלימודים השניה), ובכל הקורסים עד לסוף חופשת הקיץ של השנה השניה (התאריך הקובע הוא יום לפני תחילת שנת הלימודים הבאה). 

הנחיה

התלמיד ימצא מנחה בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי המחלקה ו/או ראש התכנית לא יאוחר מסוף סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודים. 

הצעת מחקר

יש להגיש הצעת מחקר לתואר שני במהלך השנה השניה. במהלך שנת הלימודים השלישית יש להגיש הצעת מחקר לתואר השלישי שיכולה להיות משולבת בעבודת התזה, כאמור.

 

להרשמה