הנחיות להגשת הצעת מחקר

הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר לדוקטורט

הצעת מחקר לדוקטורט תכלול את החלקים הבאים:

א. עמוד שער עם שם ההצעה בעברית ובאנגלית.

ב. מטרת המחקר לרבות הגדרה מדויקת של שאלת המחקר, המושגים התיאורטיים המרכזיים, הלאקונה בספרות, הטענה המרכזית, זירת המחקר או הקורפוס המרכזי (אם רלוונטיים) והשלכות כלליות. רצוי שפרק זה לא יחרוג מעמוד אחד.

ג. רקע תיאורטי: סקירת הספרות התיאורטית שאליה מתייחס המחקר. תרומתו המשוערת של המחקר המוצע לקידום הידע בתחום (או בתחומי) הידע האקדמי בנושא.

ד. שיטת המחקר (כולל אופן בניית הקורפוס, סיווגו, מיונו, ושיטת הפרשנות).

ה. תוכן העניינים או שלבי העבודה המתוכננת.

ו. רשימה ביבליוגרפית מפורטת.

הצעת המחקר תכלול חמישה עשר (15) עמודים לכל היותר, ברווח כפול ובגופן בגודל 12, מלבד הרשימה הביבליוגרפית (אך בסמכות המנחה לאשר הארכה בהתאם לנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים). 

 

הנחיות נוספות:

  • הגשת הצעת המחקר מתבצעת באמצעות הגשת עותק אלקטרוני באימייל למתאמת המשרד, גב' רוני ארליך,: ronni.erlich@biu.ac.il, עם עותק למשרד התוכנית לפרשנות ותרבות, בכתובת: hermeneutics.culture@biu.ac.il.
  • יש לצרף את הטופס הרלוונטי: https://graduate-school.biu.ac.il/node/2005 למייל זה יחד עם אישור המנחה/ים להגיש את הצעת המחקר לשיפוט.
  • במידה ונושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור ועדת האתיקה של היחידה הבין-תחומית לפני הגשת הצעת המחקר לשיפוט.
  • במידה ויש הנחיה מחוץ לסגל הקבוע של התוכנית (כולל מתוך בר-אילן) יש להחתים את ראש התוכנית על טופס זה

 

הליך שיפוט הצעות המחקר:

  • זהות שופטי הצעת הדוקטורט חסויה מעיני התלמיד/ה.
  • במידה ונדרשים תיקונים, יש לשלוח מייל למתאמת המשרד, גב' רוני ארליך : ronni.erlich@biu.ac.il, עם עותק למשרד התוכנית לפרשנות ותרבות, בכתובת: hermeneutics.culture@biu.ac.il ולצרף את ההצעה המתוקנת יחד עם מכתב נלווה, המפרט את כל התיקונים שנעשו (כולל ציון מדויק של מספרי עמודים בהצעה). על מכתב זה, צריכה להופיע חתימת המנחה/ים. בנוסף, הסטודנט מתבקש לצרף לאותו מייל, מייל שנשלח מטעם המנחה/ים המאשרים להגיש את הצעת המחקר המתוקנת לשיפוט.